رنج

می گفت رنج انسان به اندازه ی

دلبستگی ها

و

انتظارات

اوست.

باید در خیلی چیز ها تجدید نظر کنم...

/ 3 نظر / 6 بازدید
H.Clean

در دیده ی دیده دیده ای می باید وز خویش طمع بریده ای می باید

توصیه مرحوم نخودکی مرنج ومرنجان علاج آن است که خودت را کسی ندانی اگر خودت را کسی ندانستی دیگر نمیرنجی

shermine

زندگی چون گل سرخی ست پرازخارپرازبرگ پرازعطرلطیف یادمان باشداگرگل چیدیم عطروبرگ وگل وخارهمه همسایه دیواربه دیوارهمند...........