آزادی

این روز ها سخت تر از اونه که باور کنی....

/ 4 نظر / 13 بازدید

سرتاپایم راکه خلاصه کنند میشوم مشتی خاک که ممکن بود خشتی باشد در دیوار یک خانه یا غباری برپنجره ویا.... اما مرا ازین میان برگزیدند برای نهایت شرافت برای انسانیت و ارزنده ام کرد به واسطه ی نفسی که در من دمید من منتخب گشته ام برای قرب برای سعادت من مشتی از خاکم که خدایم اجازه ام داد به انتخاب وتغییر به شوریدن به عشق... وای بر من اگر که قدر ندانم.. وای برمن اگر که باز هبوط کنم به خاک...

Arsenal

اقا مجید همه انها یکروزی میشه خاطره!! ;)

اگر جای مروت نیست با دنیا مدارا کن به جای دلخوری از تنگ بیرون را تماشا کن دل از اعماق دریای صدف های تهی بردار همین جا در کویر خویش مروارید پیدا کن

فرازی از دعای عرفه: خدایا من را با تقوای خودت سعادت مند گردان. وبا مرکب نافرمانی ات به وادی شقاوت بدبختی ام مکشان. در قضایت خیرم را بخواه. و قدرت برکاتت رابرمن فرو ریزتا آنجاکه تاخیر رادر تعجیل های تو و تعجیل را در تاخیرهای تو نپسندم آنچه راکه پیش میاندازی دلم هوای تاخیرش را نکند. وآنچه راکه باز پس مینهی من را به شکوه گلایه نکشاند.