عجز

شاید اگر آن روزها  میدانستم

   نمیتوانم خوبی ها و لطف هایت را ولو به اندازه ای کوچک جبران کنم،

                                                                                       هرگز نزدیکت نمی آدم.


/ 0 نظر / 13 بازدید