شاید اگر آن روزها  میدانستم

   نمیتوانم خوبی ها و لطف هایت را ولو به اندازه ای کوچک جبران کنم،

                                                                                       هرگز نزدیکت نمی آدم.