می خواستم جزوات دو ترم پیشم رو جمع کنم

حجمش برام جالب بود. برادرم که دید گفت همش رو خوندی؟!!!!

 خیلیاش را بیش از دو بار سه بار خوندم.

ایناش که اینجاست :حدود سه هزار صفحه + دو تا سررسید جزوه دستنویس

که محصول! دو ترم که حدود 60 واحد درس داشتمه