اما امتحان های نهایی

پس بدان که این امتحانات نهایی بس مهم بوده و آسان.

چون نیت موفقیت در این امتحان کنی دو کار اصلی باید انجام دهی

1- مهم ترین کار تسلط روی امتحانات سال های گذشته است و دیدن کلیدهایی که آموزش پرورش داده . تا بدین عمل ، نحوه ی جواب دهی را از کلید ها بیاموزی. خیلی مهم است که بدانی چگونه جواب ها را در امتحان بنویسی.

چون تیپ سوالات نسبت به سال گذشته عموما تفاوت چندانی نمیکند،بسیار جواب میدهد.این عمل بسیار راحت الحلقوم بوده و پر فایده.

2-خواندن متن کتاب های درسی و مهم تر از آن نمونه سوال های خود کتاب درسی است که باید بدانی.

 

پس بدان که خوب دادن این امتحانات ،پله ای ست برای کنکور دادن خوب و به درد سال بعدت هم میخورد.مبادا که آن را سخیف بپنداری که احتمال خسران نزدیک دارد.

نگارنده ممکنست دیشب در آب نمک خوابیده باشد از آن بگذر

 

در آخر بدان امتحان نهایی بر خلاف اسمش امتحان نهایی نیست و امتحان نهایی چیز دیگریست...