در   کوی نیک نامان  ما  را گذر  ندادند

گر تو نمی پسندی ، تغییر ده قضا را...