از چه بنویسم که حالم بهتر شود؟

آه از این روزها که بی تو سپری میشود...