فلانی! بقیه هیچی به تو نمیدن، فقط از تو می گیرن یعنی یا ندارن که بدن یا نمیخوان و نمیتونن که بدن خودتو خسته نکن...