این روزها بی اراده گی ام را حس میکنم

اراده کرده بودم بی اراده باشم ، اما نشد ...