الان تازه امتحانامون شروع شده.

دوست دارم اگه وقت شد اینجا خاطرات المپیاد و کنکور و دانشگاهم(همین الانم!) رو  بنویسم

امید به خدا...