امروز امتحان آناتومی عملی سر و گردن داشتیم.

اول که فکر کردم ساعت امتحان هشت صبحه برا همین صبح زود! ساعت هفت با سختی از خواب بیدار شم و رفتم.

بعد که رسیدم زده بود شروع از 10:30.

خلاصه امتحان جالبی بود.

اولین ایستگاه جمجمه انسان بود.ازم سوراخ های کانال کاروتید، ژوگولار و اینترنال اکوستیک مئاتوس رو پرسید.

دومین ایستگاه مولاژ گوش بود هلیکسو پرسید و اوتریکول و عصب کوکلئار.

سومین صورت  و دهان بود که عضله زایگوماتیک رو پرسید و توروس لویتور و جنیو گلوس و پوستریر اسکالن.

چهارمین پلاستنیشن مغز بود که هیپو کامپوس و سپتوم پلاسیدوم و  اسپلنیوم رو می خواست.

پنجمین ایستگاه جسد سر و دست دار! بود. ازم بطن قدامی دایگاستریک و مدیال رکتوس و عضله مستریک رو پرسید

ایستگاه بعدی ،جسد دیگه ای بود ازم عصب واگ و فرنیک رو خواست.

آخرین ایستگاه ازم مولاژ حنجره عضله پوستریر کریکو آریتنویید رو پرسید و رادیو گرافی هم داشت که اکسترنال اکوستیک مئاتوس و  و زوائد تریگوئید رو سوال کرد.

بعدش از در پشتی! ما رو بیرون فرستادن.