خداحافظ    ترم   باکتری     و     ویروس    و      قارچ    و    انگل    و     آزمایشگاه هاش

خداحافظ   ترم  ژنتیک صالحی! و ایمنی و پاتولوژی و فیزیولوژی و زبان تخصصی ترابی! 

خداحافظ   ترم   انقلاب     و    فارسی    و    تاریخ فرهنگ و تمدن    و    جمعیت

خداحافظ   ترم  فیزیک   و   شیمی عمومی    و    شیمی آلی    و    ریاضی

خداحافظ   ترم  آبشار  بلندبالای  امتحانات 

و خداحافظ ترم 3 ...