کم کم امتحان های این ترمم داره به آخر میرسه....

عجب ترم عجیبی بود!