امشب حس عجیبی دارم

به ذهنم اومد که 

شاید هر کسی یه آخرالزمان خاص خودش داشته باشه

الان در آخرالزمان ام هستم

داغی ذغال را حس میکنم

خداجان! گشایشی برسان