در حال کوبیده شدن بین امتحان ها هستم.

دیروز و پریروز امتحان داشتم

فردا و پس فردا هم دارم.

واقعا خسته ام