بد جوری حال و هوای پرواز به دلم افتاده...

در دلم غل غلی! برپاست مثل کتری روی بخاری