نیاز به خوابی عمیق دارم

خوابی که مرا از این کابوس برهاند

ای خواب! کجایی؟ که خیلی مشتاق تو ام

در بیداری ،دانستن است و در دانستن درد و در درد ناراحتی

در حال ذوب شدنم، ای خواب! بیا مرا بگیر تا کمی خنک شوم