به نام خدایی که نامش کلید گنج های حکیمان است و آرام قلب غریبان...