هوایی برای نفس کشیدن نمی یابم

گویا در حال احتضارم.

ولی جانم جدا نمیشود

هیچ چیزی برایم جاذبه ندارد،

حتی خودم.

تنها سرگرم میشوم

به چیزی که امیدی به آن ندارم.

آخرالزمان است و از زمان خسته شده ام

نمی دانم آخر چه میشود...