سربسته و مختصر و مفید بگم!

از شدت امتحان ها دارم منفجر میشم.

دیروز چهارتا امتحان و فردا دوتا!