سختی ها را دوست دارم.

چون

در وقت درماندگی، خدا را به خوبی می بینم. به خوبی...