تا آنجا که فهمیدم،

مومن

یعنی کسی که از او احساس امنیت و آرامش کنی.

از کنارش بودن، از با او صحبت کردن، از خنده اش، از بودنش، احساس راحتی کنی!

مومن چنین کسی است.