گفتگویی با خودم:

آیا من آدم موفقی ام؟


برای این که به این سوال جواب بدم، باید ببینم :

1- موفق در چه چیزی؟ یعنی اهدافی که از قبل داشتم چه بودند؟

2- عملکرد من برای نزدیکی به اهداف چه بوده و چقدر بوده؟

3- الان آیا به اهدافم رسیده ام یا نزدیک شده ام یا نه؟

 

این ها را که برای خودم بررسی میکنم، میبینم آدم موفقی نبوده ام. و برای خودم تاسف میخورم.

شاید در چیزهای کوچکی ،به اهداف کوتاه مدتم به لطف خدا رسیده ام. ولی برای اهداف مهم و بلند مدتم ، فکر میکنم ناموفق  بوده ام. از خدا کمک می خواهم...