اولین سوالو از امتحان آزمایشگاه میکروبی میگذارم: 

محققی  5 گونه باکتری را در 5 محیط کشت  متفاوت nutrient agar کشت داده است. به علت اهمال دستیار وی، نام گونه ی کشت داده شده در هر پتری دیش بر روی آن ذکر نشده است . تنها اطلاعاتی که محقق در اختیار دارد  به شرح زیر است :


1- به غیر از باکتری شماره 2 که به شدت بیماری زاست ، بقیه باکتری ها برای انسان بی ضررند.

2-کلونی های باکتری های 3 و 4 به رنگ آبی و بقیه به رنگ سفید اند .

3- در صورت کشت بر روی یک محیط باکتری :

باکتری 1 باکتری 4 و 5 را حذف می کند.

باکتری 3 باکتری 1 را حذف می کند.

باکتری 5 باکتری 2 و 3 را حذف می کند.

باکتری های دیگر با هم به تعادل میرسند و هر دو در محیط کشت دیده می شوند.

اگر در آزمایشگاه فقط یک ست رنگ آمیزی (که همه ی 5 نوع باکتری به وسیله ـآن قابل افتراق اند ) و تنها 2 عدد ست محافظ یک بار مصرف (دستکش ماسک و ...) که از هر کدام تنها برای یک کار(رنگ آمیزی یک باکتری یا تهیه یک محیط کشت جدید)میتوان استفاده کرد ، وجود داشته باشد آیا وی می تواند محتوی هر پتری دیش را تشخیص دهد؟ به چه روشی؟ اگر خیر با حداقل چه تعداد وسایل اضافی و با چه روشی موفق میشود؟ 

سوال دوره سیزدهم المپیاد زیست باشگاه دانش پژوهان جوان