امشب برایم خاص است

از این دنیا لبریزم

منتظر فرشته ای هستم که بیاید و دستم را بگیرد

و با هم از این دنیا خارج شویم

برای همیشه ....