بدی های هر فردی چه تاثیر شگرفی بر عالم دارد

واقعا برای خودم متاسفم

برای خوب نبودنم

برای بدی هایم

برای خودم متاسفم