باید این همه داده که دریافت میکنم رو بشینم فکر کنم ،  تجزیه کنم. اینقدر حرف نزنم. یه کم ساکت باشمسوالاوه