می گفت رنج انسان به اندازه ی

دلبستگی ها

و

انتظارات

اوست.

باید در خیلی چیز ها تجدید نظر کنم...