نمی خواهم بنویسم برای دیگران ،

تا وقتی خودم را پیدا نکرده ام...