تنهایی رو دوست دارم، با دوستان خدا بودن رو بیش تر.