امشب  پیمانه ها پر شرابست

از لب  ساقی می چکانست 

امشب نور بارانست...