خدایا

مپسند که من اینگونه باشم

خدایا

مرا از این دنیا بلند کن

خدایا

خدا