و در آخر

همه ی راه ها به تو ختم میشوند...

تو را در آغوش میگیرم

حتی در خیال