فقط گریه آرامم میکند...

برای خودم گریه را بیش تر از خنده دوست دارم،

برای بقیه خنده را بیشتر.