براستی مومنان (همین الان) در بهشت اند.

(فقط باید خوب چشم هاشون رو باز کنند تا بهشت رو ببینند)