بر تنها نقطه ی سنگین جاذبه 

بر نمک شیرین هر دلبری 

بر  همه ی  خوبی 

بر زلال ترین  آب

بر نسیم خنک

بر اصل لطافت

بر صلح کل 

بر میزبان 

سلام