دوستان المپیادی!

سلام

تو این فرصت حدود 40 روز تا امتحان مرحله اول مهم ترین کار زدن سوال های مرحله اول سال های گذشته است و بررسی جواب ها و آنالیز توانایی و مهارت های آزمون دهیه. ازش غافل نشین.

دومین کار مهم تون ، مرور زیست عمومیه که خوندین. (کتاب درسی یا کمپبل یا سولومون یا ...)

همگی موفق باشین