توضیح تصویر: این صحنه ها در دانشگاه ها به ندرت دیده می شود. و اگر هم دیده شود تنها برای گرفتن نمره در چند درس آزمایشگاه می باشد.

 امروزه دو گروه دانشجو با دو هدفکلی در دانشگاه های کشور وجود دارد:

یک گروه افرادی اند که هدفشان تنها گذراندن و پاس کردن درس هاست. خوب این گروه یا حال درس خواندن ندارند یا کار دیگری دارند.

گروه دوم افرادی اند که  هدف اصلیشان گرفتن نمره است. یعنی تنها حول گرفتن نمره فعالیت میکنند. نه در جهت آموختن نه در جهت پیشرفت و نه در جهت حل مشکل.


باید به دقت علت را جستجو کرد. ولی به طور مختصر آن چه به ذهنم می آید را میگویم:

دلیل وجود گروه اول و قسمتی از گروه دوم ، روند زشت جامعه است. که میگوید حتما همه باید دانشگاه بروند و مدرک بگیرند. ولو فرد هیچ علاقه ای به رشته و دانشگاه ندارد. و یا فرد  هیچ نیازی به دانشگاه آمدن ندارد.

  برای گروه دوم، یکی از دلیل های ایجاد این هدف (یعنی فقط نمره) ،زیاد شدن نسبت دختران در دانشگاهست. که کلاس های دانشگاه را شبیه دبستان دخترانه کرده . زیرا روحیه ی عموم دخترها روحیه ی ویژه ای است (و البته مناسب محیط علمی دانشگاه نیست)  که  منجر به کورس نمره بالاتر گرفتن در درس ها است. ونه فهمیدن و نه نقد درس و نه پیشرفت و نه تئوری دادن و نه هیچ چیزی جز نمره .

ادامه دارد...